Tietosuojasi on meille tärkeää


Asiakkaan tietojen suojaaminen ja luottamus ovat toimintamme edellytys

Tietosuoja

 

Tietosuojasta

Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja, joista henkilö voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa, esimerkiksi henkilön nimi, sijainti tai verkkotunnistetiedot. Tietosuojalla määritellään, miten luonnollisten henkilöiden henkilötietoja saa käsitellä ja miten henkilötietoja tulee suojella. Tietosuojalla tarkoitetaan näin ollen henkilön yksityisyyden ja siihen liittyvien etujen, oikeuksien ja vapauksien turvaamista henkilötietojen käsittelyn yhteydessä.

Tietosuojan periaatteet ovat tähän asti perustuneet muun muassa kansallisiin tietoturvaa, henkilörekistereitä, hyvää tiedonhallintatapaa ja tiedon laatua ohjaaviin ja velvoittaviin säädöksiin, ohjeisiin ja standardeihin. Yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) on kuitenkin yhtenäistänyt näitä asioita koskevan sääntelyn EU:n alueella, jotta jokaista alueella toimivaa yritystä ja yhteisöä koskisivat samat säädökset.

Tietosuoja on oleellinen osa tietoturvallisuutta. Tietosuoja on olennainen tekijä käsiteltävän tiedon luottamuksellisuuden, organisaatioiden toiminnan ja näiden välisen yhteistyön kannalta.

 

Tietosuoja Expakilla

Expak Systems Oy (Expak) on suomalainen yhtiö, jolla on rajat ylittäviä oikeushenkilöitä, liiketoimintaprosesseja ja teknisiä järjestelmiä. Me toimitamme ohjelmistoja ja palveluja niin julkisille kuin yksityisillekin yrityksille Euroopassa. Pääkonttorimme on Helsingissä ja meillä sovelletaan eurooppalaisia tietosuojalakeja, mukaan lukien uutta yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR).

Tietosuoja on aina ollut keskeinen osa Expakin palvelua. Asiakkaan tietojen suojaaminen ja luottamus ovat toimintamme edellytys. Me olemme sitoutuneet huolehtimaan hallussamme olevien henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja tietosuojasta. Kaikki yksityisyyttä koskevat tärkeät päätökset tehdään yritystasolla ja tietosuoja-asioiden yhteyshenkilönä toimii yrityksemme toimitusjohtaja. Expakilla tietojen ja tietojärjestelmien käyttöä seurataan ja väärinkäytöksiin puututaan.

Expak toimii palveluntarjoajan ominaisuudessa henkilötietojen käsittelijänä sekä omien rekistereiden osalta rekisterinpitäjänä.

 

Tietosuojatoimintaa ohjaavat tekijät

Henkilötietojen käsittelyssä toteutetaan yksityiselämän suojaa ja edistetään hyvän tietojen käsittelytavan noudattamista. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan seuraavia yleisiä periaatteita:

  • lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys
  • käyttötarkoitussidonnaisuus
  • tietojen minimointi
  • täsmällisyys
  • säilytyksen rajoittaminen
  • eheys ja luottamuksellisuus

 

Rekisterinpitäjän oikeudet ja velvollisuudet

Expak takaa rekisteröidyille tietosuoja-asetuksessa turvatut oikeudet. Huolehdimme, että henkilötietoja käsitellään vain asianmukaisin edellytyksin ja että tietosuoja huomioidaan myös uusia käsittelytapoja suunniteltaessa. Henkilötietojen käsittely on käyttötarkoitussidonnaista, eli määrittelemme ennakkoon ne tarkoitukset, joihin henkilötietoja käsitellään.

Yhtiössä suunnitellaan ja kehitetään tietosuojaa. Osoitusvelvollisuuden mukaisesti laadimme tarvittavan dokumentaation ja toimitamme pyynnöstä organisaation tietosuojapolitiikan asiakkaille, yhteistyökumppaneille ja viranomaisille.

Toteutamme myös tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, joilla voidaan varmistaa ja osoittaa, että käsittelyssä noudatetaan lainsäädäntöä. Näitä toimenpiteitä tarkistetaan ja päivitetään tarvittaessa.

 

Expak Systems Oy:n tietosuojaseloste

Henkilötietojesi käsittelyn peruste on käyttötarkoituksiimme perustuva oikeutettu etumme.

Tutustu tarkemmin Expakin tietosuojaselosteeseen tästä. (PDF Dokumentti)

Ota yhteyttä

Keskustellaan lisää kehitystarpeista ja ratkaisuvaihtoehdoista.

puh. +358 40 7533 320 tai myynti(at)expak.fi

Täytä tietosi alla tai kysy lisää chatissa, sivun oikea alalaita. Vastaamme yhteydenottoosi mahdollisimman pian.

Oletko huomannut, että löydät meidät myös sosiaalisen median kanavista?

Seuraa meitä Facebookissa, LinkedInissä, Twitterissä, Ite wikissä ja YouTubessa.

Kuulet ensimmäisten joukossa ajankohtaisia uutisia ja positiivisia päivityksiä, meistä ja asiakkaistamme!